Wijkteams en Clusters

In de structuur ligt het accent op het wijkwerk. In iedere wijk werkt een wijkteam er aan dat de gemeenteleden, op basis van hun gaven en mogelijkheden, zich op verschillende manieren kunnen inzetten voor de Heer, voor elkaar in de wijk en voor anderen daarbuiten. Dat wijkteam bestaat uit een pastoraal en diaconaal werk(st)er. Om als wijkteams de mogelijkheid te hebben tot onderlinge uitwisseling en versterking in praktische zaken (bijv. organisatie van wijkavonden) zijn drie clusters gevormd. Elk cluster telt zes wijken. Zo is ook de mogelijkheid gecreëerd om jaarlijks binnen een cluster te komen tot een onderlinge verdeling van een zo goed mogelijk evenredig aantal adressen per wijkteam. Een cluster bevat naast de betrokken pastoraal en diaconaal werk(st)ers (zo mogelijk) uit de wijken ook een clusterouderling, clusterdiaken, ouderenwerker en jeugdouderling. Zusters en broeders uit de gemeente hebben als pastoraal en/of diaconaal werk(st)ers een volwaardige plaats in het geheel van de structuur. Elk wijkteam heeft regelmatig afstemming aangaande wijkzaken. Periodiek stemmen de wijkteams, binnen het cluster waartoe ze behoren, zaken met elkaar af. Ook vindt dan per wijk afstemming plaats over pastorale, diaconale zaken met de clusterouderling, clusterdiaken, ouderenwerker en jeugdouderling.

In deze structuur van de gemeente gaat het er om dat de gemeente van Christus wordt uitgebouwd via de kleinschaligheid van de wijken. Het doel is om als gemeente meer dienstbaar te zijn aan Christus, de Koning van de kerk, aan elkaar als zusters en broeders en aan de wereld waarmee onze God plannen heeft. Het werk gebeurt op een bij die wijk passende manier. De vormgeving kan van wijk tot wijk verschillen vertonen, omdat wat in de ene wijk wel werkt, in een andere wijk een andere aanpak kan vragen.