Wat wij geloven

Op deze pagina kunt u lezen wat wij als Christenen geloven en daar via de links onderaan de pagina meer over lezen én beluisteren.

Als christenen geloven wij dat:

  • God ons geschapen heeft naar Zijn beeld en om in relatie met Hem te leven.
  • Wij in zonde gevallen zijn en de neiging hebben het verkeerde te doen.
  • Daardoor de dood in de wereld gekomen is.
  • God Zijn Zoon, Jezus, naar de aarde gestuurd heeft om de straf voor de zonde te dragen door te sterven aan het kruishout op Golgotha.
  • Jezus uit de dood is opgestaan en zo de dood overwonnen heeft.
  • Er door het geloof in Jezus Christus vergeving van zonden is en eeuwig leven.
  • Jezus terugkomt op de jongste dag en oordelen zal over levenden en doden. 

Apostolische Geloofsbelijdenis:

 Ik geloof in God den Vader, den Almachtige. Schepper van de hemels en de aarde.
En in Jezus Christus, Zijn enig geboren Zoon, onze Here;
Die ontvangen is van den Heiligen Geest, geboren uit de maagd Maria;
Die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven en begraven, neergedaald in het dodenrijk;
Op de derde dag weer opgestaan van de doden;
Opgevaren naar de hemel, waar Hij zit aan de rechterhand van God de almachtige Vader;
Van waar Hij komen zal om te oordelen de levenden en de doden;
Ik geloof in den Heiligen Geest;
Ik geloof één heilige, algemene, Christelijke kerk, de gemeenschap der heiligen;
Vergeving van de zonden;
Wederopstanding van het lichaam;
En een eeuwig leven.
Amen.
 


Meer lezen of [be]luisteren: 

button lezenGeloven is een liefdesrelatie hebben met God; het begint op dezelfde wijze en leidt ook tot een besluit. Geloven en liefhebben doe je met hart, hoofd en handen. Klik op het icoon om meer te lezen. 

button lezenBestaat GOD? Dit is een eerste vereiste om de andere grote vragen in het leven te kunnen beantwoorden. Hoe beantwoord JIJ deze vraag? Was er een Schepper? Klik op het icoon om meer te lezen. 

button audioDs. J.H. Velema, emeritus predikant van de CGK en oud-voorzitter van de E.O. gaf jarenlang via de radio antwoorden op vragen. De meeste uitzendingen zijn met toestemming van de EO gratis te beluisteren of te downloaden.  

button lezenOntdek hoe je de eeuwigheid bij GOD kunt doorbrengen. De Bijbel is duidelijk over wat de weg naar Eeuwig Leven is. ”Maar de genade van God geeft wat niemand verdient: Eeuwig leven met Christus Jezus, onze Here” (Romeinen 6 vers 23). Klik op het icoon om meer te lezen.  

button lezenOntdek hoe je vergeving van GOD kunt ontvangen. In de Bijbel staat: "Broeders, luister! Deze Jezus laat u weten dat uw zonden kunnen worden vergeven" (Handelingen 13 vers 38).

 

 
 

 

Kerkdienst Opname / Live bezoekers Het Anker