Kerkenraad, moderamen en predikantkerkenraad

De kerkenraad bestaat uit (cluster)ouderlingen, (cluster)diakenen, jeugdouderlingen en de predikant. De kerkenraad wordt ondersteund door het kerkelijk bureau en de voorzitter van beheers- en financiële zaken. Agendapunten van de vergadering van de kerkenraad zijn o.a: beleid, benoeming ambtsdragers, bezinning/toerusting/vorming, gecompliceerde pastorale zaken, censuur over gemeenteleden. Een groot deel van het bestuurlijke werk heeft de kerkenraad gedelegeerd aan het moderamen. In deze opzet vergadert de kerkenraad circa negen maal per jaar.

Het moderamen bestaat uit ten hoogste zes ambtsdragers die als ouderling of diaken met bestuurlijke taak door de gemeente zijn gekozen. Omdat zij de bestuurstaken behartigen, maken zij in principe geen deel uit van de teams die pastoraal en diaconaal werk verrichten via de clusters en/of wijken. Elk van de moderamenleden behartigt de zaken in één of meer portefeuilles waarin de taak- en werkgroepen zijn ondergebracht. Tevens heeft het kerkelijk bureau en voorzitter beheers- en financiële zaken een vertegenwoordiging in het moderamen middels een niet-ambtelijke functie.

De predikant begeleidt als coach de wijkteams, die hij regelmatig ontmoet. De predikant is adviserend lid van het moderamen. Hij is naast alle vormen van verkondiging, catechese en toerusting uiteraard beschikbaar voor pastoraat.